رشته «مدیریت شناختی» با همکاری ستاد راهبردی توسعه علوم و فناوری های شناختی و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران راه اندازی می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، این زمینه همکاری در دیدار دکتر حسن قلی پور رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، معاون پژوهشی، مدیران گروه های مدیریت تولید و تکنولوژی، مدیریت صنعتی و MBA این دانشکده در دیدار با دکتر کمال خرازی دبیر ستاد راهبردی توسعه علوم و فناوری های شناختی مطرح شد. رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با بیان پتانسیل علمی این دانشکده آمادگی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برای همکاری با ستاد راهبردی توسعه علوم و فناوری های شناختی، جهت تقویت بحث علوم شناختی در حوزه مدیریت را اعلام کرد. دکتر شاه حسینی معاون پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در ادامه این نشست ، ضرورت توجه به علوم شناختی و تاثیر حوزه رفتاری و روانشناختی در حوزه های مختلف همچون حوزه های صنعتی، اقتصادی و بازاریابی را یادآوری کرد. وی گفت: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می تواند پژوهشها را از نظر مفهومی به سمت حوزه علوم شناختی سوق داده و پژوهشهای مشترک انجام دهد و یا آزمایشگاهی بر مبنای کسب و کار ایجاد کند. در ادامه ، دکتر محمدتقی جغتایی مشاور دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ، با یادآوری این نکته که علوم شناختی ، بین رشته ای است ، گفت: در اولین مرحله از همکاری ها، می توان با معرفی متخصصان علوم شناختی و منابع علمی مربوطه از طریق ستاد، اساتید این دانشکده را با مباحث علوم شناختی آشنا کرده و زمینه مهاجرت هیات علمی به این حوزه را فراهم کرد. وی افزود: ستاد علوم شناختی ، می تواند از پایان نامه هایی که در حوزه علوم شناختی تهیه می شوند و امور مربوط به ترجمه و انتشار کتاب ، حمایت کند ، ضمن آنکه می تواند کتب چاپ شده در این زمینه را مثلا به تعداد زیاد خریداری کرده و در سطح دانشگاهها و مراکز علمی منتشر کند. جغتایی همچنین با تاکید بر استفاده از شبکه مغز در حوزه مدیریت، از طریق علوم شناختی ، ادامه داد: اجرای طرح های پژوهشی مشترک و ایجاد آزمایشگاهی نمونه برای این هدف ، راهکارهای ترویج این علوم در حوزه مدیریت هستند که می توانند بصورت یک بسته پیشنهادی از سوی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران مطرح شوند. منبع: خبرگزاری مهر