ايجاد و راه اندازي دوره کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی راه و ترابری در دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تربیت مدرس تصویب شد.
در نشست شوراي دانشگاه تربیت مدرس موضوع بازنگری برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد «زمین شناسی مهندسی با اعمال تغييراتي در محتواي دروس و دروس اختياري به اتفاق آرا به تصويب رسيد.
در این جلسه  برنامه درسی پیشنهادی دوره کارشناسی ارشد «مهندسی ایمنی راه و ترابری» و راه اندازی آن از سوي مينايي مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری مطرح شد.
وي به تعداد اعضاي هيات علمي ثابت و مدعو گروه، سابقه رشته در كشور و دنيا، دروس الزامي، اختياري و جبراني و ... رشته اشاره کرد و برنامه درسي بازنگري شده کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی پرداخت و دروس جبراني، الزامي و اختياري اين رشته را تشریک کرد.
وي گفت: دروس بازنگري شده و موارد اصلاحي در شوراي آموزشي و سپس در كميته منتخب شوراي دانشگاه مورد موافقت قرار گرفته است.
در ادامه محمد تقی احمدی سرپرست دانشگاه به اهميت راه اندازي اين رشته در دانشگاه اشاره كرد و گفت: با توجه به آمار بالاي تصادفات رانندگي در ايران و ميزان تلفات آن، بحث ايجاد رشته مهندسي ايمني راه و ترابري بسيار حائز اهميت است و كاهش ميزان تصادفات طي چند سال اخير به علت رويكرد نيروي انتظامي به علم و دانش ترافيك است كه با ايجاد چنين رشته هايي مي توان اين امر را بهتر و بيشتر محقق کرد.
در ادامه موضوع ايجاد و راه اندازي رشته مهندسي راه و ترابري در مقطع كارشناسي ارشد در دانشكده عمران و محيط زيست براي ۲ دوره به راي گذاشته شد و با اكثريت آرا تصويب شد.